AVG

PRIVACYVERKKLARING VAN HSV LEMMER E.O.

HSV Lemmer e.o.is gevestigd te Lemmer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 4000737. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV Lemmer e.o. verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Sportvisserij Nederland is de partij welke bevoegd is gegevens te verwerken uit hoofde van HSV Lemmer e.o.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Sportvisserij Nederland verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
b. een product of dienst afneemt bij Sportvisserij Nederland (zoals abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.)

1.2 Sportvisserij Nederland verzamelt (mogelijk) de volgende (persoon)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties,  afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.;
k. browsercookies.

1.3 Sportvisserij Nederland kan deze gegevens gebruiken om:

  • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
  • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
  • voorlichting (informatievoorziening);
  • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
  • handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Sportvisserij Nederland via telefoonnummer 030-6058400 of per e-mail: info@sportvisserijnederland.n. voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Sportvisserij Nederland persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Sportvisserij Nederland met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Nederland.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Sportvisserij Nederland zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Sportvisserij Nederland treft adequate technische en organisatorische maatregelen uw gegevens te beveiligen

4. DERDEN

4.1. Sportvisserij Nederland kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

  • aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
  • NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
  • verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
  • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 Sportvisserij Nederland verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1 tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sportvisserij Nederland daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Bilthoven, februari 2018

5. Stappenplan AVG (versie 1: 21-05-2018)

Persoonsgegevens inventariseren.
Onderstaande persoonsgegevens worden door HSV Lemmer e.o. verwerkt en opgeslagen.

Checklist van de persoonsgegeven
-NAW-gegevens
- telefoonnummers
- e-mailadressen
- website
- geslacht
- geboortedatum en geboorteplaats
- nationaliteit
- overlijdensdatum
- lidmaatschapsnummer
- socialmedia-gegevens (facebook, twitter)
- bankrekeningnummer
- inloggegevens
- verklaring omtrent gedrag
- enz.

Waar worden deze gegevens bewaard

Bovenstaande persoonsgegevens worden door HSV Lemmer e.o. digitaal opgeslagen in HSV Leden Online, verzorgd en beveiligd door Sportvisserij Nederland.
Vanuit HSV Lemmer e.o. hebben slechts Hielke Soeten (voorzitter, secretaris en ledenadministrateur) en Frans Romkema (penningmeester) toegang tot deze gegevens.

Doel van de informatie

Opgeslagen gegevens hebben als doel het continueren van het lidmaatschap, het versturen van Vispas en bezorgen Visblad en het per email informeren van leden omtrent actualiteiten.

Privacy policy

De privacy policy van HSV Lemmer e.o. is te vinden op www.hsvlemmer.mijnhengelsportvereniging.nl

Verwerkersovereenkomst

Vergunningen worden verkocht via Pet's Place in Lemmer.
Voor deze handelingen is een verwerkersovereenkomst vastgesteld.
Een getekend exemplaar van deze overeenkomst is in te zien op het secretariaat en bij Pet's Place.

Sportvisserij Nederland heeft een verwerkersovereenkomst opgesteld met HSV Lemmer e.o., waardoor gegevens verwerkt in HSV leden, zijn beveiligd.

(ICT) beveiligingsmaatregelen

De vereniging is ook verantwoordelijk voor de ICT-beveiliging van de persoonsgegevens. Voor diensten en producten die HSV Lemmer e.o. afneemt van Sportvisserij Nederland heeft Sportvisserij Nederland dit voor de vereniging geregeld. Zo worden er back-ups gemaakt van de gegevens en wordt er gezorgd voor de beveiliging van de websites.

Wie hebben toegang/geheimhouding

Alleen Hielke Soeten (voorzitter, secretaris en ledenadministrateur) en Frans Romkema (penningmeester) van HSV Lemmer e.o. hebben toegang tot in HSV Leden Online opgeslagen persoonsgegevens.
Zij zijn zich bewust van de geheimhoudingsplicht en zullen hun opvolgers hiervan verwitigen.

Persoonsgegevens worden niet op een andere manier bewaard.

Bewaartermijn

HSV Lemmer e.o. bewaart enkel lidgegevens.
Voor financiële lidgegevens is de wettelijke bewaartermijn 7 jaar na het afsluiten van het boekjaar.

Voor persoonsgegevens in HSV leden zorgt Sportvisserij Nederland er voor dat deze gegevens t.z.t. worden verwijderd.

Direct marketing

HSV Lemmer e.o. doet niet aan direct marketing.
Leden worden geïnformeerd middels bijvoegingen in het Visblad welke wordt bezorgd in Lemmer of schriftelijk.
Slechts bij hoge uitzondering worden leden per email geïnformeerd aangaande dringende activiteiten.

Foto's van evenementen

In principe is het maken van foto's in de openbare ruimte en het publiceren van de foto's in de krant, het verenigingsblad of op de website van de vereniging toegestaan.
Van evenementen, wedstrijden en/of andere activiteiten kunnen verslagen, uitslagen, deelnemerslijsten en foto's worden gepubliceerd op de diverse daarvoor gangbare media zonder dat daar voor vooraf van een lid of leden uitdrukkelijke toestemming hoeft te worden gevraagd.

Controle en evaluatie

Dit stappenplan AVG bevat een versienummer + datum. Bij toekomstige wijzigingen wijzigen deze gegevens mee.

Dit stappenplan AVG, de privacy policy en de verwerkersovereenkomst persoonsgegevens zijn aan de leden van HSV Lemmer e.o. kenbaar gemaakt middels publicatie op de website www.hsvlemmer.mijnhengelsportvereniging.nl

Jaarlijks, voorafgaand de ALV, wordt bekeken of alles wat betreft het beveiligen van de persoonsgegevens nog up-to-date is en of er verdere maatregelen nodig zijn